Persondatapolitik

Sådan behandles dine persondata i klinikken

Velkommen som patient hos Kvindefysio. I forbindelse med dine behandlinger her på klinikken er det nødvendigt, at der noteres og behandles oplysninger om dig. Det er vigtigt både for dig og Kvindefysio at du er bekendt med dette, og det er derfor nødvendigt med dit samtykke før din første konsultation.

1. Hvilke oplysninger behandles?

I forbindelse med din behandling i klinikken noteres der oplysninger om dine helbredsmæssige forhold til brug for den journalførelse, som der efter sundhedslovgivningen er pligt til at foretage. De nærmere regler findes i autorisationslovens kapitel 6 og journalbekendtgørelsen (bkg. nr. 1090 af 28. juli 2016 om 1090 om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler).

Udover de helbredsoplysninger der selv noteres om dig, kan der modtages helbredsoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, f.eks. din læge, efter reglerne i sundhedslovens kapitel 9.

Oplysningerne anvendes til brug for en god og sikker behandling af dig og de administrative funktioner, der er forbundet hermed.

Der er pligt til at opbevare dine oplysninger sikkert og fortroligt.

Der kan også registreres andre oplysninger om dig til brug for afregningsformål. Disse oplysninger noteres med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b og f [indtil 25. maj 2018: persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 2 og nr. 7].

Dine kontaktoplysninger kan også anvendes for at kontakte dig i forbindelse med opfølgning, statistik, forskning, udsendelse af nyhedsbreve, samt andre markedsføringsmæssige tiltag. I så fald indhentes først dit samtykke. Denne anvendelse sker med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a [indtil 25. maj 2018: persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 1].

2. Videregivelse af oplysninger

Efter sundhedsloven er der tavshedspligt om dine helbredsmæssige og andre følsomme forhold, men hvis det er nødvendigt, kan der udveksles dine helbredsoplysninger internt blandt personalet.

Videregivelse af helbredsoplysninger uden for klinikken må som udgangspunkt kun ske med dit samtykke. I særlige tilfælde kan der efter reglerne i sundhedsloven ske videregivelse uden samtykke. Det vil typisk være til andre sundhedspersoner, f.eks. din egen læge. De nærmere regler herom findes i sundhedslovens kapitel 9.

De oplysninger der registreres til brug for afregningsformål, udveksles med betalingsformidlere i det omfang, det er nødvendigt for at gennemføre betalingerne. Hvis din behandling helt eller delvist betales af andre end dig selv, f.eks. af din region eller af et forsikringsselskab, vil der også videregive oplysninger om behandlingen til den, der skal betale.

3. Hvor længe opbevares oplysningerne?

Din journal opbevares i det tidsrum, der er fastlagt af Styrelsen for Patientsikkerhed. Det gældende tidsrum er 5 år fra det seneste notat i journalen, jf. journalbekendtgørelsens § 15, stk. 2. I særlige tilfælde kan journalen opbevares længere.

Oplysninger til brug for afregningsformål opbevares så længe, det er nødvendigt af hensyn til afregning og bogføring.

4. Dine rettigheder vedrørende oplysningerne

Du kan få indsigt i hvilke oplysninger, der er registeret om dig, ved at kontakte Kvindefysio. Efter autorisationslovens § 24 må der ikke slettes oplysninger i din journal, men hvis du mener, at der er fejl i journalen, kan du bede om, at der laves en tilføjelse.

For oplysninger, der ikke er omfattet af klientjournalen, har du ret til at få rettet eller slettet ukorrekte oplysninger. Du har også ret til at bede om at der ophøres med at behandle disse oplysninger om dig.

5. Klage

Klager over vores behandling af dine personoplysninger kan indgives til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K. Du kan finde nærmere oplysninger om Datatilsynet på www.datatilsynet.dk

Tilsyn med reglerne i sundhedslovgivningen føres af Styrelsen for Patientsikkerhed. Du kan finde styrelsens kontaktoplysninger på www.stps.dk